migranci-uchodźcy

Centrum Wielokulturowe at Jagiellońska Street 54 in Warsaw invites to an open Christmas Eve. The meeting will start on December 15th at 5 pm.
http://4free.waw.pl/wydarzenie-40297-wielokulturowa-wigilia-spotkanie-swiateczne-w-centrum

Usually, open Christmas Eve meetings take place in larger cities. An interesting one is going to take place in Bałystok on December 17th at 2 pm at the Kościuszko Square, of an ecumenical character, regardless of religion.
https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/video.-ekumeniczna-wigilia-miejska-na-rynku-ko%C5%9Bciuszki-jak-co-roku-zjednoczy-bia%C5%82ostoczan.html

Zielona Góra also celebrates this important day: on December 17th at 3 pm at the City Hall:
http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielona-gora/a/jarmark-bozonarodzeniowy-wigilia-miejska-i-spotkanie-z-mikolajem-w-zielonej-gorze-program,12724702/

On December 22nd , a common Christmas Eve in Rzeszów will be held on the main square:
http://www.kultura.erzeszow.pl/kultura-w-rzeszowie2/wigilia-miejska-2017,527.html

By the City Hall everyone can meet on the occasion of Christmas Eve on December 20th at 3 pm at the City Hall in Dęblin:
http://www.deblin.pl/aktualnosci/n,39105,wigilia-miejska.html

Most often in the program is a Christmas market, tasting traditional dishes and singing carols together.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska