migranci-uchodźcy

Rok 2018 rozpocznie się 1 stycznia w kalendarzu gregoriańskim. Obowiązuje w większości krajów na świecie.
Zdarzają się jednak różnice. W kalendarzu żydowskim wiosną 2018 r. rozpocznie się rok 5779 (liczony od stworzenia świata).
W kalendarzu muzułmańskim we wrześniu 2018 r. rozpocznie się rok 1440.
Chiński Nowy Rok zacznie się w lutym 2018 r. i będzie to Rok Psa.
W Korei Północnej rozpocznie się 107 rok i jest liczony od dnia urodzin Kim Ir Sena.

Niezależnie od narodowości i wyznania z okazji zbliżającego się w Polsce Nowego Roku życzymy wszystkim, by kolejny rok był udany!

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska