migranci-uchodźcy

W polskiej tradycji świątecznej obecnie jest małe zamieszanie z prezentami. Daje się je w 6 czy 24 grudnia? 6 grudnia w Kościele katolickim wypada dzień św. Mikołaja, biskupa (czczony także w Kościele prawosławnym). Cudotwórca, pomagał biednym i potrzebującym. Swoim znacznym spadkiem podobno podzielił się z ubogimi. Z biegiem lat przyjął się zwyczaj dawania tego dnia prezentów dzieciom, a wyobrażenie osoby duchownej zostało zastąpione wybrażeniem powszechnie dziś znanym – starszy pan z brodą i worem prezentów. Ten Mikołaj zostawiał dzieciom prezent pod poduszką w czasie ich snu i rano pierwszym zadaniem było zajrzenie i sprawdzenie, co podarował. Albo może zostawiał w bucie? Ważne, byleby to był prezent, a nie rózga (opcja dla dzieci niegrzecznych)!
Jednocześnie z kultury zachodniej napływał zwyczaj dawania prezentów z okazji Bożego Narodzenia i teraz nie wiadomo, jak pogodzić Mikołaja z 6 grudnia z Mikołajem, który w amerykańskich filmach wchodzi przez komin w Boże Narodzenie.
Tradycyjnie w różnych regionach Polski w Boże Narodzenie dawano lub nie dawano prezentów – czasami prezenty były tylko dla dzieci w dzień 6 grudnia. Jeżeli jednak były, to też w różnych wariantach. Na Śląsku prezenty przynosi Dzieciątko Jezus. Na południu Polski (w rejonie Krakowa i Rzeszowa) prezenty przynosi Aniołek. Na zachodzie i północy kraju zaś Gwiazdor lub Gwiazdka.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska