migranci-uchodźcy

Centrum Wielokulturowe przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie zaprasza na otwartą wspólną Wigilię. Spotkanie rozpocznie się 15 grudnia o godzinie 17.00.
http://4free.waw.pl/wydarzenie-40297-wielokulturowa-wigilia-spotkanie-swiateczne-w-centrum

Zwykle w większych miastach odbywają się otwarte spotkania wigilijne. Ciekawe będzie w Białymstoku 17 grudnia o godzinie 14.00 na Rynku Kościuszki, o charakterze ekumenicznym, bez względu na wyznanie.
https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/video.-ekumeniczna-wigilia-miejska-na-rynku-ko%C5%9Bciuszki-jak-co-roku-zjednoczy-bia%C5%82ostoczan.html

Zielona Góra także świętuje 17 grudnia o godzinie 15.00 przy urzędzie miasta:
http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielona-gora/a/jarmark-bozonarodzeniowy-wigilia-miejska-i-spotkanie-z-mikolajem-w-zielonej-gorze-program,12724702/

22 grudnia na rynku odbędzie się wspólna wigilia w Rzeszowie:
http://www.kultura.erzeszow.pl/kultura-w-rzeszowie2/wigilia-miejska-2017,527.html

Dęblin zaprasza na spotkanie 20 grudnia o godzinie 15.00 przy urzędzie miasta:
http://www.deblin.pl/aktualnosci/n,39105,wigilia-miejska.html

Najczęściej w programie jest kiermasz bożonarodzeniowy, degustacja tradycyjnych potraw oraz wspólne śpiewanie kolęd.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska