migranci-uchodźcy

Złote Wachlarze to nagroda, przyznawana osobom i instytucjom. To docenienie wkładu pracy na rzecz wsparcia imigrantów, ale też na rzecz przygotowania Polski jako państwa przyjmującego. 16 grudnia odbyła się piąta gala finałowa. Organizatorem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Tegoroczni laureaci:

Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie – do tej szkoły chodzi bardo dużo dzieci cudzoziemców, którzy pracują w pobliskiej Wólce Kosowskiej. Szkoła jest bardzo otwarta, profesjonalnie przygotowana do uczenia dzieci innych narodowości, ciągle się rozwija.

Paweł Kaczmarczyk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się badaniem migracji. Propaguje dyskusję na ten temat w oparciu o rzetelne dane naukowe.

Marina Hulia – działaczka społeczna, propagująca wspieranie cudzoziemców i przyjmowanie ich przez nasz kraj. Na dworcu kolejowym w Brześciu organizowała zajęcia dla rodzin, czekających na przyjęcie wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych owocnych działań.

Relacja z uroczystości wręczenia nagród: https://www.youtube.com/watch?v=jSjpMqBQYP0
Więcej informacji: http://www.złotewachlarze.pl/o-konkursie

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska